Magiczny Plac Zabaw | Magical Playground | Kielce

logo

EN

Magical Playground

Civic budget for 2016. I’ve written project for Irena’s square between the Planty and ul. Paderewskiego. For „formal” reasons it was rejected, even after sending the appropriate statements that I waive  rights to the supervision of the project. Now the project has become an inspiration to hold a project. We’ll see what will be the subject of the project. And meanwhile description of the project, which was rejected (link):

PL

Magiczny Plac Zabaw

Budżet obywatelski na 2016. Rozpisałem projekt na skwer im. Ireny między Plantami a ulicą Paderewskiego. Ze względów „formalnych” został odrzucony, nawet po wysłaniu oświadczeń stosownych, że zrzekam się praw do nadzoru nad projektem. Teraz projekt stał się inspiracją do rozpisania projektu. Zobaczymy jaki będzie przedmiot projektu. A między czasie opis projektu, który został odrzucony (link):

 

magiczny plac zabawmagiczny plac zabaw 2

inspiration Architecture & Design

EN

Magical Playground, aims to provide the inhabitants of Kielce a place for shared leisure activities for the whole family. It can be a destination, whether by foot, bike or car. There will be no need to leave outside Kielce to find an attractive space full of creative devices, filling free time in an educational way and greenery.

 

Playground, will be implemented in conjunction with new technologies, will generate its own power supply generated when playing on innovative devices in which each child will find your favorite play and what’s important integrating with others. After dark, all devices will operate on the principle of the dynamo when cycling. This will be the remarkable phenomenon of illumination light. Every game at the moment is an additional illumination phenomenon that users ignite together.

 

The idea is teaching children that together they can generate good energy – electricity and the emotional power.

 

If one child is swinging on a swing, and at this time it produces power to light one LED,  the second child attaching themselves to it strengthens illumination systems for a further diode. The children are watching and observing that playing together, spending time together they can achieve something great at such a young age. Such fun excite the imagination. They motivate, influence behavior permanently in the future. They make your child aware that their every action can have a positive impact on the common good of society. The light does not shine only for them. They lit all around them! And it is beautiful.

And during the day?

 

Each unit will have its own display, and the application that will by the virtual animators in the form of friendly characters integrate participants of the Playground. Coupled with each other devices will create a common system of play, the interaction between the components will encourage children to interact with other children. And parents on a dedicated display will be able to watch the children playing together, having fun and the intensity of play on invidual elements.

 

It will be the answer to the lack of an alternative way of spending time away from computer games.

 

Playground will have elements of small architecture, which will mask accumulators that can be charged by the power generated by mobile devices, and solar batteries.

 

There will be places to charge your phone, tablet and other multimedia devices.

 

Choosing the right structures, materials, colors and moving parts is done on purpose to affect development of children’s creativity.

Devices:

 1. Multiplayer swing with a higher standard of safe surface, with the possibility to jump.
 2. Carousel for 13 people large as on the funfair. So all the children together can propel roundabouts, with the possibility of spinning on carts.
 3. Seesaw – with greater height
 4. Trampoline route, with extensive coating protecting from failing.
 5. Running surface – similar to surface of water.
 6. Spongy obstacle course.
 7. Self shaping sandbox.
 8. Slider for slide on long sections
 9. Moving walkways.
 10. Hydraulic carpet.
 11. Rippling track for carts and sledges.
 12. Rotating climbing wall.
 13. The mill, for walking and turning in trolley.

Parking spaces for bicycles.

The design is versatile when it comes to location and size of the area earmarked for implementation.

All components designed in accordance with Polish norms for playgrounds.

The project is designed to merge with greenery of the place!

 

PL

Magiczny Plac Zabaw, ma za zadanie udostępnić mieszkańcom Kielc miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu całą rodziną. Może on być celem podróży, niezależnie czy pieszo, rowerem lub autem. Nie będzie już potrzeby wyjeżdżać poza Kielce aby znaleźć się w atrakcyjnej przestrzeni pełnej kreatywnych urządzeń, wypełniających wolną chwilę w sposób edukacyjny i wśród zieleni.

Plac zabaw, będzie zrealizowany w połączeniu z nowymi technologiami, będzie wytwarzał własne zasilanie generowane podczas zabaw na innowacyjnych urządzeniach, w których każde dziecko znajdzie ulubioną zabawę i co ważne integrując się z innymi. Po zmroku wszystkie urządzenia działać będą na zasadzie dynama przy rowerze. Będzie to niezwykłe zjawisko iluminacji świetlnych. Każda zabawa w danym momencie to dodatkowe zjawiska iluminacji, które użytkownicy wspólnie rozpalają.

Idea zakłada uczenie dzieci, że wspólnymi siłami można wytworzyć dobrą energię tą elektryczną i tą emocjonalną.

Jeśli jedno dziecko huśta się na huśtawce i w tym czasie wytwarza się źródło światła o mocy jednej diody LED to drugie dołączając się do niego wzmacnia siłę iluminacji świetlnej o kolejne diody. Dzieci patrzą i obserwują, że bawiąc się razem, spędzając wspólnie czas dokonują rzeczy niebywałych już w tak młodym wieku. Takie zabawy rozbudzają wyobraźnie. Motywują, wpływają trwale na zachowania w przyszłości. Dają świadomość dziecku, że każdy ich czyn może pozytywnie wpłynąć na wspólne dobro społeczeństwa. Te światło nie świeci tylko dla nich. One świeci dla wszystkich w ich otoczeniu! I to jest piękne.

A za dnia ?

Każde urządzenie będzie posiadać własny wyświetlacz, a w nim aplikację, która będzie poprzez wirtualnych animatorów w wersji przyjaznych postaci integrować uczestników Placu Zabaw. Sprzężone ze sobą urządzenia będą tworzyć wspólny system zabaw, interakcja pomiędzy elementami będzie zachęcać dzieci do interakcji z innymi dziećmi. A rodzice na dedykowanym wyświetlaczu będą mogli obserwować wspólne zabawy dzieci, intensywność zabawy na poszczególnych elementach.

To będzie odpowiedź na brak alternatywnego sposobu spędzania czasu poza grami komputerowymi.

Plac zabaw będzie posiadał elementy małej architektury, która kryć w sobie będzie akumulatory ładowane poprzez źródła zasilania wytwarzane przy urządzeniach ruchomych, oraz baterii fotowoltaicznych.

Znajdować się będą miejsca na naładowanie telefonu, tabletu i pozostałych urządzeń multimedialnych.

Odpowiednie dobieranie struktur, materiałów, barw i ruchomych elementów, to zabiegi celowe wpływające pro rozwojowo na kreatywność dzieci.

Urządzenia:

 1. Huśtawka wieloosobowa z podwyższonym standardem bezpiecznej nawierzchni, z możliwością skakania.
 2. Karuzela, dla 13 osób duża jak w wesołym miasteczku. Aby wszystkie dzieci wspólnie mogły napędzać karuzele, z możliwością kręcenia się na wózkach.
 3. Huśtawka wagowa – o większej wysokości
 4. Tor batutowy, z obszerną powłoką zabezpieczającą przed wypadnięciem.
 5. nawierzchnia do biegania reagująca jak tafla wody.
 6. Gąbczasty tor przeszkód
 7. Piaskownica samo kształtująca.
 8. Slajder do ślizgania się na długie odcinki
 9. ruchome kładki
 10. hydrauliczny dywan
 11. Falujący tor dla wózków i saneczek
 12. spływająca ścianka wspinaczkowa
 13. Młyn, do chodzenia i toczenia się na wózku.

Miejsca parkingowe dla rowerów.

Projekt jest uniwersalny jeśli chodzi o lokalizację oraz wielkość powierzchni przeznaczoną na realizację.

Wszystkie elementy zaprojektowane zgodne z polskimi normami placów zabaw.

Projekt zakłada wpisanie się w zastaną zieleń!

 .