Radiators | industrial design | bathrooms

interior organic 02

interior organic 03_detal

DNA

EN
In jewelry can be found the beauty of the material, noble materials, and the highest precision of performance. Symbol decoration of the human body. In contrast, the DNA code tells us about the world of biology, which is harmonious and perfect. The combination of these two worlds, is the beauty and harmony.

PL
W biżuterii odnaleźć można piękno materialne, najszlachetniejsze materiały i najwyższą precyzję wykonania. Symbol dekoracji ludzkiego ciała. Natomiast kod DNA mówi nam o świecie biologii, jaki jest harmonijny i doskonały. Połączenie tych dwóch światów to piękno i harmonia.

 

interior flower 04

interior flower 04_detalFlower module

EN
In the project we are following the footsteps of the plant world, we think that here is very hit. Flowers are beautiful and delicate evoke pleasant associations, they decorate the interior and improve mood. The project was inspired by two factors – the nature and geometric approach to her, the simplifications and describing.

The final appearance is the result of a combination of organic forms and repetitive modules. Referring to the contact with nature we chose the emerald colour – to get climat of sea, minerals and the purity. Associations with health and vitality. The project is a closed composition with concentric system.

 

PL
W projekcie podążamy śladami świata roślinnego, jest on bardzo trafiony. Kwiaty są piękne i delikatne, przywołują miłe skojarzenia, ozdabiają wnętrze i poprawiają nastrój. Projekt został zainspirowany przez dwa czynniki – naturę i geometryczne podejście do niej, uproszczenie i opisanie.

Ostateczny wygląd jest wynikiem połączenia formy organicznej i powtarzalnymi modułami. Odnosząc się do kontaktu z naturą wybraliśmy kolor szmaragdowy – aby uzyskać klimat morza, minerałów i czystości. Skojarzenia ze zdrowiem  i witalnościom. Projekt jest zamkniętą kompozycję o układzie koncentrycznym.