BIEN PROJECT

Industrial Design

Modular Cycle Route | reddot design award 2012

DH Logo 03

More photo
Modular Cycle Route 
 

EN

Currently common routes known as north stores (NS) are made of wooden boards, randomly oriented, connected by nails. Sometimes in competition you can see steel structures, but rungs in them are made of wood. Such NS have to be adapted each time to the area, calculations have to be performed, and they are not protected against the weather. There are no standards that are adapted to bike parameters – like the bottom bracket height from the ground, wheelbase, tire width, wheel width, dampers, the bike weight, the weight of the biker, the speed at which it moves.


Riders expect from Route to trigger emotions. The possibility of being creative, fun with gravity, contact with nature, the possibility of improving skills / learning new evolutions, discharge of physical and emotional energy (stress).

 

The environment must give the impression of „crazy” forms, show dynamism, expression, arouse a thrill. Monotonous and repetitive terrain quickly becomes boring.

 

Modular Cycle Route gives the opportunity to build on a steeply sloping hillside, under difficult conditions through all kinds of tree branches, tight arrangement of trunks, lying roots, stony ground, among the rocks, the mud, the soft bedding. The modules can be used at any time of year, regardless of weather conditions.

 

An important factor is that it takes less time to put the track in usability, because calculations of construction strength are not needed each time, and adaptation of construction to the terrain as it is today. Ergonomic design of module that because of rounding does not harm user during a fall. Module slots which are in contact with the tire, are designed that when braking, the wheel will never slip from the module. If one is damaged it can be replaced.

 

The route can be suspended to posts by bands (lines), which are directly linked with modules to carry the loads on poles.

 

They can also be suspended with bands to “natural supports”. All loads acting on the bridge and bands, are transmitted directly to the base, e.g. Rock. Change of bike road geometry here is made possible by changing the length of bands.

 

There is also the possibility of supporting the route using poles that transfer the load directly onto the ground from the platform.

 

Exhibitions, awards, letters of intent:

Award RedDot design award 2012 in the category of design concept for the first Pole. RED DOT Museum Exhibition Singapore.
Exhibition “Polskie RedDoty” organized by the Patent Office of RP, Kordegard Gallery in Warsaw, the Museum of the City of Lodz under the Lodz Design Festival, the World Intellectual Property Organization in Geneva, the Second National Exhibition Competitive Poland 1989-2014, Museum of Applied Arts in Budapest.
Letters of intent recommending Modular Cycle Route, from: President of Kielce, Director of Castle Hill, Plenipotentiary of the President of the City of Kielce of the Cycling infrastructure, the Director of the Geopark Kielce.

 

PL

Obecnie spotykane trasy zwane nothshorami (NS) są wykonywane ze zbijanych desek, przypadkowo ułożonych, mocowanych za pomocą gwoździ. Czasami na zawodach spotyka się konstrukcje stalowe, ale same szczebelki są wykonywane z drewna. Takie NS trzeba dostosowywać każdorazowo do terenu, wykonywać obliczenia, a ponadto nie są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Brak standardów, które są dostosowane do takich parametrów roweru – jak wysokość suportu od ziemi, rozstaw osi kół, szerokość opon, szerokość kierownicy, wysokość skokowa amortyzatorów, ciężar roweru, ciężar bikera, prędkość z jaką się porusza.

 

Riderzy oczekują od tras wyzwolenia emocji. Możliwości bycia kreatywnym, zabawy z grawitacją, kontaktu z naturą, możliwości doskonalenia umiejętności/nauki nowych ewolucji, wyładowania energii fizycznej/emocjonalnej (stresu),

Otoczenie musi sprawiać wrażenie “szalonych” form, ukazywać dynamizm, ekspresje, wzbudzać dreszczyk emocji. Monotonny i powtarzalny teren szybko się nudzi.

 

Modularna Trasa Rowerowa daje możliwość budowy na bardzo dużym nachyleniu zbocza, w utrudnionych warunkach po przez wszelkiego rodzaju gałęzie drzew, ciasne rozmieszczenie pni, leżące korzenie, kamieniste podłoże, wśród skał, nad błotem, nad miękką ściółką. Moduły można używać o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Istotnym czynnikiem jest krótszy czas oddania toru w użyteczność, ponieważ nie potrzebne są każdorazowe obliczenia wytrzymałościowe, z zaadoptowaniem konkstrukcji do terenu jak to ma miejsce na dzień dzisiejszy. Ergonomiczny kształt modułu, który przez zaokrąglenia nie uraża użytkownika podczas upadku. Żłobienia na module, które mają kontakt z oponą, są tak przemyślane aby podczas hamowania koło nigdy się nie ześlizgnęło z modułu. W razie uszkodzenia modułu istnieje możliwość wymiany poszczególnego.


Trasę można podwieszać do słupów za pomocą cięgien (lin), które to bezpośrednio z modułów przenoszą obciążenia na słupy.

Można również podwieszać za pomocą cięgien bezpośrednio do “podpór naturalnych”. Wszystkie obciążenia działające na pomost i cięgna, przekazywane są bezpośrednio na podłoże np. skalne. Zmiana geometrii ścieżki rowerowej umożliwiona jest tutaj poprzez zmianę długości cięgien.

Istnieje również możliwość podparcia trasy za pomocą słupów, które to bezpośrednio na podłoże przekazują obciążenia z pomostu.

 

Wystawy, nagrody, listy intencyjne:

Nagroda RedDot design award 2012 w kategorii design concept dla pierwszego Polaka. Wystawa RED DOT Museum Singapore.
Wystawa Polskie RedDoty organizowane przez Urząd Patentowy RP, Galeria Kordegarda w Warszawie, Muzeum Miasta Łodzi w ramach Łódź Design Festival, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w Genewie, II Powszechna Wystawa Krajowa Konkurencyjna Polska 1989-2014, Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie.
Listy intencyjne rekomendujące Modularną Trasę, od: Prezydent Kielc, Dyrektor Wzgórza Zamkowego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. infrastruktury rowerowej, Dyrektor Geoparku Kielce.

 

Red Dot.